EXPANDER LOGO RGB mini@2x
logoBk2

Chcesz skorzystać z dopłat w ramach rządowego programu

„Bezpieczny Kredyt 2%?” – Sprawdź aktualne alternatywy

Umów się na bezpłatne spotkanie z naszym Ekspertem Finansowym i sprawdź ile będzie wynosić rata Twojego kredytu hipotecznego. Porównamy oferty wielu banków

Umów się na wstępną rozmowę

EXPANDER LOGO RGB mini@2x

Chcesz skorzystać z dopłat w ramach rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%”? Sprawdź aktualne alternatywy.

Umów się na bezpłatne spotkanie z naszym Ekspertem Finansowym i sprawdź ile będzie wynosić rata Twojego kredytu hipotecznego. Porównamy oferty wielu banków 

Umów się na
rozmowę z ekspertem

Administratorem danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o., który przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Polityce prywatności.

Materiał dotyczy rządowego programu dopłat do kredytu mieszkaniowego „Pierwsze mieszkanie” w ramach rozwiązania „Bezpieczny kredyt 2%”, regulowanego ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U.2023 poz.1114) zmieniającą ustawę z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 859). Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat. Kredytobiorca musi spełniać warunki uczestnictwa określone w ustawie. Ostateczne warunki cenowe, jak również ostateczna decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank. W przypadku produktów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej występuje ryzyko zmiennej stopy procentowej. Zmiana stopy procentowej może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek, a tym samym wysokość całkowitego kosztu kredytu. Symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł, NIP 521-345-12-55 („Expander”), jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego i nie świadczy usługi doradczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wynagrodzenie Expander pokrywane jest bezpośrednio przez kredytodawcę. Expander wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego (kredyty hipoteczne) w zakresie wynikającym z umów agencyjnych zawartych z bankami. Lista banków dostępna w oddziałach i na expander.pl/lista-bankow/

Aktualnie program „Bezpieczny kredyt 2%” został wstrzymany, jednak już trwają prace nad jego następcą – „Kredyt mieszkaniowy #naStart”

Często zadawane pytania

 • małżeństwo, singiel oraz para w związku nieformalnym, ale pod warunkiem, że mają przynajmniej jedno wspólne dziecko¹,
 • w wieku do 45 lat². Warunek uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy 45 lat nie ukończył wyłącznie jeden z kredytobiorców,
 • osoba, która nie posiada i w ostatnich 36 miesiącach nie posiadała kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu, spółdzielczego prawa czy budowę domu. Przeszkodą nie jest kredyt na zakup działki budowlanej³,
 • osoba, która nigdy wcześnie nie posiadała mieszkania ani domu ⁴.

Wyjątek 1 – kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego mogli odziedziczyć do 50% udziałów w jednej nieruchomości. Otrzymają jednak kredyt tylko jeśli nie zamieszkują w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy. Kredyt nie może jednak zostać przeznaczony na wykup udziałów lecz na zakup jakiegoś innego mieszkania LUB

Wyjątek 2 – kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego posiadają lub posiadały jeden dom lub mieszkanie, które zostało wyłączone z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego. LUB

Wyjątek 3 – kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe posiadał prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, które było nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, które kredytobiorca ten lub osoba ta zbyli przed ukończeniem 18 lat

WAŻNE ! Osoby, które mają rozdzielność majątkową muszą przystąpić do kredytu BK2% razem i obydwoje muszą spełniać warunki jak wyżej.

Jeśli klient korzysta tylko z BK2% to wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys zł

Czego dotyczy ograniczenie 20%?

• Dotyczy ono tylko sytuacji, gdy klient ma mniej niż 20% wkładu. Wtedy część kredytu jest objęta gwarancją z RKM i suma tej gwarancji i wkładu klienta nie może być wyższa niż 20% i nie wyższa niż 200 000 zł.

Przykład :

Jeśli klient chce kupić mieszkanie za 660 tys. zł i ma 60 000 zł (9,09%) wkładu własnego, to gwarancja może wynieść max. 10,91%, czyli 72 000 zł. W sumie daje to 20% i 132 000 zł, a więc limit 20% i 200 000 zł nie został przekroczony.

Jeśli jednak wkładem własnym jest wyłącznie działka, to suma działki i kwoty kredytu może wynieść do 1 mln zł. ⁵

Maksymalna kwota kredytu:

– 500 000 zł – singiel ( samotny rodzic z dzieckiem jest traktowane jak singiel)

– 600 000 zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko ⁶

Spłata przez pierwsze 10 lat odbywa się w ratach malejących. Potem w stałych, chyba że kredytobiorca zdecyduje inaczej. ⁷

Jeśli kredyt udzielany jest w celu dokończenia rozpoczętej budowy domu, to suma wartości działki, wykonanych prac i kwoty kredytu max. 1 mln zł. Maksymalna kwota kredytu w takim przypadku jest niższa i wynosi 100 tys. zł dla singla i 150 tys. zł dla rodziny. To ograniczenie dotyczy jednak przypadku, gdy wartość wkładu własnego jest wyższa niż 200 000 zł. ⁸

 • budowa domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończenie, oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu,
 • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończenie,
 • realizacja inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,
 • nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. ⁹

 • Standardowo dopłaty mają być wypłacane przez 10 lat. Wypłata kolejnych dopłat może jednak zostać wstrzymana wcześniej. Będzie to miało miejsce gdy:
  • w okresie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu czy nabycia mieszkania, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego, ¹⁰
  • w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców), ¹¹
  • w okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona, ¹²
  • w okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ¹³,jeśli w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo dotyczące innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
   Wyjątek – chyba że prawo to nabył w drodze dziedziczenia ¹⁴.
  • w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym, chyba że:
   1. jest w nim ono dalej prowadzone przez drugiego z kredytobiorców, albo
   2. zaprzestanie to nastąpiło w związku wyłączeniem tego lokalu albo tego domu z użytkowania, z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy ¹⁵.
  • w okresie otrzymywania dopłat w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość, ¹⁶
  • w okresie otrzymywania dopłat stroną umowy bezpiecznego kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek < 45 lat, ¹⁷
  • w okresie otrzymywania dopłat dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, a spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub łącznie z wniesionym wkładem własnym kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty 200 000 zł, ¹⁸
  • w okresie otrzymywania dopłat zmieniono oprocentowanie ze stałego na zmienne, ¹⁹
  • w okresie otrzymywania dopłat pozwoli zamieszkać w mieszkaniu/domu osobie, która jest drugim rodzicem wspólnego dziecka, a która posiadała już mieszkanie lub dom. To samo wykluczenie dotyczy osoby, która nie jest rodzicem, ale w ostatnich 12 miesiącach była członkiem gospodarstwa domowego kredytobiorcy. ²⁰

Taka konieczność istnieje, jeśli kredytobiorca został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%. Kwoty udzielonych dopłat do tego kredytu podlega zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku wraz z odsetkami ustawowymi. ²¹

Miejsce postojowe i pomieszczenia przynależne muszą być określone w umowie jako przynależne do danego lokalu. Muszą być również wpisane w jednej KW. Nie mogą być to udziały w nieruchomości wspólnej.

Projekt nie wskazuje jak weryfikowane będzie spełnienie tego warunku. Minister Buda pytany o tę kwestię odpowiedział, że narzędziem może być:

 • oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej,
 • wizytacja terenowa banku, który udzielił kredytu.
 • wpiszemy możliwości kontrolne, by wyeliminować kombinacje.

Kupione za kredyt 2% mieszkanie można sprzedać w dowolnym momencie, ale oznacza to utratę kolejnych dopłat. Wcześniej uzyskanych dopłat nie trzeba będzie zwracać. ²²

Nie, następuje tylko wstrzymanie wypłat kolejnych dopłat. ²⁴

W takim przypadku nie będą mogli skorzystać z programu. Projekt ustawy mówi o udziałach w tylko jednym odziedziczonym mieszkaniu. ²³

Oprocentowanie kredytu ma być ustalane na warunkach nie gorszych niż dla kredytów bez dopłat. ²⁴

Raty będzie pomniejszała dopłata wyliczana w następujący sposób: ²⁵

Dopłata = (wskaźnik BGK – 2%) / 12

Wskaźnik BGK, to średnie oprocentowanie na rynku pomnożone przez 90%. ²⁶

Załóżmy dla uproszczenia, że średnia stawka na rynku to 8% i bank zaoferuje klientowi oprocentowanie wynoszące również 7,9%.

W takim przypadku BGK opublikuje wskaźnik = 7,2% (90%*8%)

Dopłata (w skali roku) = (wskaźnik – 2%)  =  5,2%

Klient będzie miał oprocentowanie 7,9%, ale będzie płacił ratę na takim poziomie, jakby jego oprocentowanie wynosiło 7,9% – 5,2% = 2,7%.

Tak, jednocześnie będzie funkcjonował „Bezpieczny kredyt 2%” i „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” (nowa nazwa Mieszkania bez wkładu własnego). W obu przypadkach będzie można uzyskać kredyt bez wkładu własnego. Z kolei dopłaty można będzie uzyskać tylko z jednego, czyli albo dopłaty do rat, albo w przypadku urodzenia się drugiego dziecka i kolejnych.

W przypadku umowy deweloperskiej nabycie prawa własności lokalu następuje w chwili jego wyodrębnienia, a zatem do czasu takiego wyodrębnienia kredytobiorca będzie spełniał warunki programu.

Należy jednak dodać, że Bezpieczny Kredyt 2% może zostać udzielony, jeżeli taka osoba nie posiada i w ostatnich 36 miesiącach nie posiadała kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu, spółdzielczego prawa czy budowę domu. Przeszkodą nie jest kredyt na zakup działki budowlanej.

Tak, wkładem własnym kredytobiorcy może być nieruchomość gruntowa należąca do kredytobiorcy i nieobciążona kredytem. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy bezpiecznego kredytu 2% udzielono w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego na tej nieruchomości. ²⁷

Początkowo będzie znane oprocentowanie tylko w pierwszym okresie 5 lat. Po 5 latach ponownie będzie ustalone oprocentowanie kredytu i nowa wysokość dopłat. ²⁸

Nie, w kredycie BK2% nie mogą uczestniczyć inne osoby aby podwyższyć zdolność kredytową.

W przypadku, gdy kwota pierwszej raty bez dopłaty będzie wyższa od pierwszej raty pomniejszonej o dopłatę, na wniosek kredytobiorcy, bank będzie wydłużał okres spłaty tego kredytu, ale o nie więcej niż 5 lat. ²⁹

Nie można uzyskać kredytu 2% na mieszkanie kupione w ramach cesji, która została dokonana po wejściu w życie ustawy. ³⁰

[1] gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną;

[2] w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie ukończył 45 lat.

[3] który w dniu złożenia wniosku o udzielnie tego kredytu nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177) skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy.”;

[4] kredytobiorca nie posiada i przed tym dniem nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz jeżeli prawa takiego nie posiada i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie posiadała osoba prowadząca z nim wspólnie to gospodarstwo oraz
b) kredytobiorcy nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz jeżeli prawo takie nie przysługuje i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie przysługiwało osobie prowadzącej z nim wspólnie to gospodarstwo domowe.

[5] 3a. W przypadku gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie: 1) nieruchomość gruntowa lub 2) łączna kwota środków pieniężnych i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia… o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe – rodzinny kredyt mieszkaniowy albo bezpieczny kredyt 2% mogą zostać udzielone bez spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, jeżeli łączna wysokość tego wkładu i tego kredytu nie przekracza 1 000 000.

[6] Kwota bezpiecznego kredytu 2% nie może przekroczyć: 1) 500 000 zł albo 2) 600 000 zł, w przypadku gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko.

[7] Stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest:
1) stała w okresie pierwszych 120 miesięcy,
2) ustalana na okres 60 miesięcy – spłaty tego kredytu.

a) W okresie objętym dopłatami do rat spłata części kapitałowej bezpiecznego kredytu 2% następuje w częściach równych ustalanych z uwzględnieniem całego okresu spłaty tego kredytu.

b) Po wygaśnięciu dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%, spłata tego kredytu następuje w ratach równych, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

[8] W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kwota kredytu, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 28, nie może przekroczyć:
1) 100 000 zł albo
2) 150 000 zł w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 28.

[9] Rodzinny kredyt mieszkaniowy i bezpieczny kredyt 2% mogą zostać udzielone w celu pokrycia całości albo części wydatków służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego kredytobiorcy, ponoszonych w związku z:
1) budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu;
2) nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
2a) realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy;
3) nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
a) stanowiących wkład budowlany,
b) z wykończeniem tego lokalu albo tego domu.

[10] w terminie 24 miesięcy od dnia:
a) zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego realizowanej,
b) nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
c) nabycia spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego – z wykorzystaniem środków bezpiecznego kredytu 2%, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego, dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił upływ tego terminu, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi dla kwoty każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata;

[11] w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:
a) kredytobiorca dokonał zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 2 lit. a lub b, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców;
b) kredytobiorca dokonał zbycia spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 2 lit. c, z wyłączeniem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców;

[12] w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:
e) kredytobiorca wynajął lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, o których mowa w pkt 2, lub jego część innej osobie lub użyczył tego lokalu albo domu innej osobie;

[13] w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:
c) kredytobiorca dokonał zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 2, lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;

[14] w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:
d) kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo dotyczące innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo to nabył w drodze dziedziczenia;

[15] w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:
f) kredytobiorca zaprzestał na okres co najmniej 12 miesięcy prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym, o których mowa w pkt 2, chyba że:

 • jest w nim ono dalej prowadzone przez drugiego z kredytobiorców albo
 • zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa w tym lokalu albo domu nastąpiło w związku z jego wyłączeniem z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
 • Prawo budowlane,

[16] w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:
h) w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość,

[17] w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:
i) stroną umowy bezpiecznego kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2, 18 w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:
j) dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że:

 • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, lub
 • spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub
 • łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, lub
 • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu,

[19] w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:
k) nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne 20 w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:
g) kredytobiorca udostępnił do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, o których mowa w pkt 2 lit. a lub b, osobie:

 • która, w okresie 12 miesięcy poprzedzających udzielenie bezpiecznego kredytu 2%, prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe, albo
 • która, będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego albo przysposobionego przez kredytobiorcę przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2% nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą
 • a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia bezpiecznego kredytu 2% oznaczałoby naruszenie warunku, o którym mowa w art. 9a ust.1 pkt 1,

[21] W przypadku gdy: kredytobiorca został prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny popełnione w związku z udzieleniem bezpiecznego kredytu 2%, kwoty udzielonych dopłat do tego kredytu podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia się tego wyroku, wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi dla kwoty każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata;

[22] dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

[23] Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy kredytobiorca i osoba, z którą wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe, posiadają lub posiadały łącznie prawo własności jednego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:
1) w udziale nie wyższym niż 50% i nabyte w drodze dziedziczenia, jeżeli nie zamieszkują w tym lokalu albo domu od co najmniej 12 miesięcy lub
2) wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wydanej:
a) w związku z katastrofą budowlaną, skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu lub
b) co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

[24] Bank kredytujący udziela rodzinnego kredytu mieszkaniowego i bezpiecznego kredytu 2% na warunkach stopy oprocentowania i prowizji, nie gorszych niż warunki, na jakich w ramach pozostałej oferty kredytowej tego banku, kredytobiorca uzyskałby na ten sam cel kredyt hipoteczny o takiej samej wysokości, o takim samym okresie i sposobie spłaty oraz o przy takiej samej wysokości wkładu własnego.

[25] Wysokość dopłaty do raty

szczególne symbole oznaczają:

 • D – kwota dopłaty,
 • Ks – część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
 • W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

[26] Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.

[27] wkładzie własnym kredytobiorcy – należy przez to rozumieć środki własne kredytobiorcy przeznaczane na pokrycie części wydatków pokrywanych w pozostałej części rodzinnym kredytem mieszkaniowym albo bezpiecznym kredytem 2%, w tym należącą do kredytobiorcy i nieobciążoną kredytem nieruchomość gruntową, w przypadku gdy kredytu tego udzielono w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego na tej nieruchomości.”;

[28] Stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest:
1) stała w okresie pierwszych 120 miesięcy,
2) ustalana na okres 60 miesięcy
– spłaty tego kredyt

[29] W przypadku gdy kwota pierwszej nieobjętej dopłatą raty bezpiecznego kredytu 2% jest wyższa od kwoty pomniejszonej o dopłatę pierwszej raty tego kredytu, bank kredytujący, na wniosek kredytobiorcy wydłuża okres spłaty tego kredytu, jednak o nie więcej niż 5 lat.

[30] 1b. Rodzinnego kredytu mieszkaniowego ani bezpiecznego kredytu 2% nie udziela się, jeżeli nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego następuje w związku z przeniesieniem na kredytobiorcę jako osobę trzecią wierzytelności związanych z dotyczącą tego lokalu albo tego domu umową rezerwacyjną, umową deweloperską, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, lub umową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 tej ustawy.