jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

tytuł prawny Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto Funduszu. Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe i są podzielne – tzn. można np. być właścicielem 100,66 jednostki. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu, jednak nie są zbywalne tzn. nie można ich odstąpić, sprzedać ani też darować innej osobie. Wierzytelność, której przedmiotem jest odkupienie Jednostki Uczestnictwa, może być przedmiotem zastawu. Jednostki Uczestnictwa są wyceniane co najmniej raz na siedem dni.

Pozostałe hasła na literę J