świadectwo uczestnictwa

świadectwo uczestnictwa

pisemne świadectwo powierzenia środków, wystawiane przez Agenta Transferowego i wysyłane do Uczestnika Funduszu po przystąpieniu przez niego do Funduszu Inwestycyjnego. Zawiera ono nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę powierzonych środków, liczbę przyznanych jednostek uczestnictwa oraz datę wyceny.

Pozostałe hasła na literę Ś