ekspert inwestycyjny

ekspert inwestycyjny

licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego osoba posiadająca uprawnienia do pomocy i zarządzania papierami wartościowymi na zlecenie. Ten tytuł może otrzymać osoba, która: złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją powołaną przez KNF, posiada co najmniej średnie wykształcenie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo gospodarcze, skarbowe lub też przeciwko mieniu, dokumentom. Prawo wykonywania zawodu eksperci inwestycyjnego przysługuje osobom wpisanym na listę doradców.

Pozostałe hasła na literę E