emitent

emitent (ang. Issuer)

podmiot wystawiający papiery wartościowe. Ogłasza także ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek.