walne zgromadzenie akcjonariuszy

walne zgromadzenie akcjonariuszy

najwyższy organ władzy w spółce akcyjnej. Walne zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku. Jego uczestnikami mogą być wszyscy posiadacze akcji określonej spółki. Liczba głosów jednego uczestnika zależna jest od liczby posiadanych akcji. Uprawnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy regulują kodeks spółek handlowych i statut danej spółki. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd spółki i musi zostać ogłoszone na minimum 26 dni przed terminem jego odbycia.