weksel komercyjny

weksel komercyjny (ang. commercial note)

weksel komercyjny (ang. commercial note) – jeden z krótkoterminowych komercyjnych papierów dłużnych występujących na polskim rynku kapitałowym. Mają one formę weksla własnego wystawcy, czyli emitenta, z terminem wykupu najczęściej nie dłuższym, niż 12 miesięcy. Nabywcy otrzymują je z dyskontem, co oznacza, że w terminie wykupu obecny posiadacz weksla otrzyma od emitenta nominalna kwotę, na którą weksel został wystawiony. Emisja weksli, przeprowadzana przez banki, ma z reguły charakter niepublicznej emisji, kierowanej do wybranych podmiotów. Banki-agenci emisji zajmują się organizacją wtórnego obrotu wekslami podmiotów, dla których przeprowadzały emisję. Wekslami komercyjnymi są: WIK-i – Weksle Inwestycyjno-Komercyjne, KWIT-y – Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe, WPH – Weksle Przemysłowo-Handlowe.