weksel in blanco

weksel in blanco (ang. in blanco promissory note)

nazywany również wekslem niezupełnym. Dokument, który zawiera co najmniej podpis wystawcy weksla lub akceptanta, złożony celem zaciągnięcie zobowiązania wekslowego. Najczęściej weksel in blanco pełni funkcję gwarancyjną i wykorzystuje się go jako zabezpieczenie roszczeń np. stanowi zabezpieczenie kredytu. Weksel in blanco wypełnić może każdy prawny posiadacz weksla. Wystawieniu weksla zazwyczaj towarzyszy porozumienie, które określa zasady wypełnienia weksla, jednakże brak takiego porozumienia nie skutkuje nieważnością weksla. Banki, ze względu na swoje interesy, wymagają, by na przyjmowanych na zabezpieczenie kredytu wekslach znajdowały się data ich wystawienia i miejsce płatności.