stawka bazowa

stawka bazowa (ang. basis rate)

stopa procentowa stanowiąca podstawę do wyznaczania własnych stóp procentowych przez banki. Przyjmuje się za nią często: obowiązujące na międzybankowym rynku pieniężnym stopy procentowe (np. LIBOR, CIRR), stopy procentowe banku centralnego (np. stopa kredytu redyskontowego) lub też stopy procentowe instytucji, w której bank się refinansuje. Czasem wysokość stawki bazowej ustala się jako wypadkową kilku zmiennych, co może wpłynąć na wysokość tej stawki, która może zmienić się w przypadku zmian jakiejkolwiek zmiennej.