leasing zwrotny

leasing zwrotny (ang. Lease Sale and Lease Back)

operacja dokonywana na podstawie umowy, na mocy której właściciel dobra inwestycyjnego przeprowadza sprzedaż tego dobra firmie leasingowej, równocześnie podpisując z nią umowę leasingową, która pozwala mu na użytkowanie tego dobra, tak jak to robił wtedy, kiedy był jego właścicielem. Umowa leasingu umożliwia także odkup przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po upływie czasu obowiązywania umowy.