listy zastawne

listy zastawne

dłużne papiery wartościowe. Ich podstawą są wierzytelności banków hipotecznych, które mogą być zabezpieczone hipotekami lub gwarancjami danych instytucji, takich jak Skarb Państwa czy Narodowy Bank Polski. Bank hipoteczny, będący emitentem listów wobec posiadacza listów zobowiązuje się do wypłaty odsetek i wykupienia listu w czasie i w sposób określony w warunkach emisji.