leasing

leasing (ang. leasing)

alternatywna wobec kredytu bankowego forma finansowania zakupów majątku trwałego, polegająca na przekazaniu przez leasingodawcę do wykorzystania w określonym czasie przez leasingobiorcę. Przybiera postać umowy cywilno-prawnej. Leasingobiorca zobowiązuje się do płatności dokonywanych w regularnych odstępach czasu na rzecz leasingodawcy. Wzajemne relacje między leasingobiorcą a leasingodawcą oparte są na podstawie umowy leasingu. Leasingodawcą może być przykładowo producent oddający swoje wytwory innym przedsiębiorcą w użytkowanie. Jest to leasing bezpośredni. Jako leasingodawcę określa się także np. pośrednika, którym może być specjalistyczna firma leasingowa lub bank, co jest tzw. leasingiem pośrednim. Najczęściej wyróżnianymi leasingami są leasing operacyjny i finansowy.