należności

należności (ang. recewables)

inaczej wierzytelności, jedna z kategorii aktywów, która występuje w bilansie. Należnościami określa się w bankach komercyjnych lokaty złożone w innych bankach oraz kredyty udzielone klientom. Zależnie od terminu zapadalności rozróżnić można należności krótko- i długoterminowe. Różnicuje je okres spłaty: krótkoterminowe posiadają okres spłaty do roku, a długoterminowe można spłacać powyżej jednego roku.