grupowe

grupowe (ang. group insurance)

ubezpieczenie osobowe, w którym jedną stroną jest grupa osób. Prowadzi się grupowe ubezpieczenia na wypadek śmierci oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Zazwyczaj takim ubezpieczeniem objęte są grupy pracowników i inne grupy formalne, takie jak choćby: stowarzyszenia, spółdzielnie czy związki zawodowe. Cechują się one szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, proste procedury przystąpienia do ubezpieczenia, niewymagające najczęściej indywidualnej oceny ryzyka, co oznacza np. brak potrzebnych badań lekarskich. W przypadku grupowych ubezpieczeń relacja składki ubezpieczeniowej do zakresu ubezpieczenia i proponowanych sum świadczenia za określone zdarzenia uznawana jest za korzystną.