gwarancja dobrego wykonania kontraktu

gwarancja dobrego wykonania kontraktu (ang. performance bond)

gwarancja (nazywana też gwarancją należytego wykonania umowy), w której treści określone jest gwarantowanie przez bank jednej ze stron kontraktu, będącej odbiorcą towaru lub usługi, zapłatę określonej kwoty, w momencie kiedy druga strona, czyli dostawca lub wykonawca, nie wywiąże się ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja ta pozwala zabezpieczyć interes zamawiającego. Ma ona zastosowanie do umów realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych i do umów prywatnych, które nie podlegają ustawie.