gwarancja bankowa

gwarancja bankowa (ang. bank’s guarantee)

rodzaj gwarancji, w której bank przyjmuje rolę gwaranta. To zobowiązanie gwaranta, którego rolą jest po spełnieniu określonych warunków zapłaty wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji. Przyjmuje ona formę pisemną. W celu zapewnienia wiarygodności gwarancji ma ona charakter nieodwołalny i bezwarunkowy. Ryzyko, które wiąże się z wystawieniem gwarancji banki przed jej udzieleniem badają wiarygodność zleceniodawcy żądając również zabezpieczenia gwarancji, co upodabnia w pewien sposób proces udzielania gwarancji bankowej do reguł przyznawania kredytów. Gwarancja udzielona przez solidny bank jest dla beneficjenta jednym z najpewniejszych sposobów zabezpieczenia się przed ryzykiem niewypłacalności osoby dłużnej. Bank gwarant wykazuje udzieloną gwarancję nie w bilansie, a w tzw. pozycjach pozabilansowych. W Stanach Zjednoczonych gwarancja bankowa jest inaczej rozumiana niż w Europie, dlatego tam ich rolę pełnią akredytywy gwarancyjne.