termin wymagalności

termin wymagalności (ang. due date)

termin stosowany zwyczajowo w bankowości, w odniesieniu do pasywów banku, w celu oznaczenia dnia, w którym zgodnie z umową zawartą z klientem powinno zostać uregulowane zobowiązanie bankowe. Termin ten może dotyczyć konieczności uregulowania zobowiązania w całości lub tylko spłaty odsetek klientowi należnych (wtedy termin wymagalności odnosi się do odsetek wymagalnych. Określenie to stosowane potocznie jest zamiennie z określeniem termin zapadalności.