transakcja pakietowa

transakcja pakietowa

transakcja giełdowa zawierana poza sesją, której minimalną wielkość (pakiet) i dopuszczalne odchylenia określa regulamin giełdy. Może być zawierana przed wprowadzeniem papieru wartościowego do obrotu giełdowego (pakietowa transakcja giełdowa) lub po jego wprowadzeniu (pakietowa transakcja pozasesyjna).