transza

transza (ang. tranche)

wydzielona część ogólnej sumy. Wypłat w transzach dokonuje się w sytuacjach wysokich kwot całkowitych np. udzielanych kredytów inwestycyjnych lub konsorcjalnych. W ten sposób bank zmniejsza ryzyko kredytowe, na które narażony jest przy wypłacaniu kredytu. Dlatego, kiedy nie zostają spełnione przez kredytobiorcę warunki określone w umowie, kredytodawca może wstrzymać lub odmówić dalszych wypłat.