fundusz typu no-load

fundusz typu no-load (ang. Noload Fund)

Fundusz Inwestycyjny, który nie pobiera prowizji od sprzedaży Jednostek Uczestnictwa. Nie pobiera ich także w momencie umarzania tychże jednostek.