forfaiting

forfaiting (ang. forfaiting)

jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstwa, polegający na wykupie wierzytelności przez forfaitiera od forfaitysty. Przedmiotem forfaitingu są wierzytelności krótko i średnioterminowe z terminem zapadalności sytuującym się w przedziale od roku do 10 lat, ale też te z jeszcze krótszym terminem. Najczęściej forfaiting stosuje się w przypadku dużych i kosztownych dostaw. Przedmiotem forfaitingu są należności od podmiotów zagranicznych. Z założenia instrument ten mocno przypomina faktoring, jednak gdy w procesie faktoringu wykupowi podlega większa ilość mniejszych należności, tak forfaiting dotyczy tylko pojedynczych transakcji, będących wynikiem eksportu towarów i usług. Forfaitier, z powodu międzynarodowości transakcji musi ponosić poza ryzykiem niewypłacalności swojego dłużnika, także ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną i polityczną danego kraju. Dlatego usługi forfaitingu są o wiele droższe od usług factoringowych.