rynek kapitałowy

rynek kapitałowy

rynek instrumentów finansowych o Terminie Zapadalności powyżej 1 roku, takich jak: papiery wierzycielskie (Obligacje), prawa majątkowe (Akcje) i instrumenty pochodne (Kontrakty Terminowe, Kontrakty Opcyjne). Celem rynku kapitałowego jest umożliwienie pozyskiwania środków finansowych na zapewniającą dochody działalność inwestycyjną. Uczestnikami rynku kapitałowego są: instytucje finansowe, samodzielne podmioty, jak maklerzy giełdowi działający na własny rachunek, indywidualni inwestorzy oraz instytucje prowadzące i wspierające handel papierami wartościowymi lub nadzorujące rynek, jak giełda czy domy maklerskie.