rynek notowań

rynek notowań

segment rynku giełdowego wyróżniający się odrębnymi warunkami dopuszczeń. Na giełdzie warszawskiej istnieją rynki: podstawowy, równoległy oraz wolny. Kwalifikacja akcji danej spółki do właściwego rynku zależy od: wartości akcji, mających być dopuszczonymi do obrotu; wartość księgowa spółki; wartości akcji dopuszczonych już do obrotu i będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada najwyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; liczba akcjonariuszy posiadających akcje, dopuszczone do obrotu; okres, za który emitent musi ogłosić publicznie zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe.