ryzyko stopy procentowej

ryzyko stopy procentowej (ang. interest rate risk)

ryzyko strat, na których poniesienie narażony jest bank w wyniku zmiany stóp procentowych na rynku pieniężnym. Ryzyko te występuje, w szerokim rozumieniu, wtedy, gdy w operacjach mających związek z gospodarką aktywami i pasywami banku zmiany ich oprocentowania nie są ze sobą w ścisłym związku pod względem wysokości stopy procentowej i terminu wymagalności pasywów z terminami zapadalności aktywów. Ryzyko stopy procentowej dotyczy w praktyce każdego banku, ponieważ wszystkie one przez pewien czas utrzymują pozycję niedopasowania.