ryzyko bankowe

ryzyko bankowe (ang. bank’s risk)

działanie banku komercyjnego związane jest z 4 typami ryzyka mieszczących się w pojęciu ryzyka bankowego. Są to: ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności i ryzyko dewizowe. Większe ryzyko powinno oznaczać także ewentualny większy przyszły zysk. Poniesienie straty wynika z nieumiejętnego zarządzania określonym rodzajem ryzyka. Istnieje jednak takie ryzyko, przed którym bank nie może się zabezpieczyć. Skrywa się to pod pojęciem siły wyższej, czy może być np. jakiś kataklizm.