Raport o biznesie Instytutu Zarządzania Dostawami

Raport o biznesie Instytutu Zarządzania Dostawami

jedna z najdłuższych, publikowana od 1931 r., serii danych służących do badania cykliczności w gospodarce. Na raport składają się wyniki ankiety skierowanej do 300 rozproszonych po całych Stanach Zjednoczonych członków Komitetu Badania Biznesowego. W jego skład wchodzą menedżerowie wyższego szczebla odpowiedzialni za zarządzanie procesem dostaw w przedsiębiorstwach. Pytania im postawione dotyczą podstawowych parametrów obrazujących działalność przedsiębiorstwa: poziom produkcji, portfel realizowanych zamówień, wielkość nowych zamówień, poziom zatrudnienia czy zapasów. Odpowiedzi ankietowanych sprowadzają się do stwierdzenia, czy parametry te poprawiły się, pogorszyły czy też utrzymały się na dotychczasowym poziomie. Na podstawie odpowiedzi powstają dwa ogólnokrajowe indeksy, których rolą jest ukazanie dynamiki i kierunku zmian aktywności przemysłu oraz sektorów pozaprzemysłowych. Odpowiedzi przetwarzane są na indeks w taki sposób, że odsetek odpowiedzi sygnalizujących poprawę sumuje się z połową odsetka odpowiedzi, mówiących o braku zmian. Skala indeksu zawiera się w przedziale 0-100, przy czym odczyty większe niż 50 punktów interpretuje się jako ekspansję aktywności biznesu. Wskaźnik dla przemysłu (PMI) opiera się o pięć składowych: nowe zamówienia, produkcja, dostawy zaopatrzeniowe, zapasy i zatrudnienie. Dla przedsiębiorstw usługowych (NMI) oparty jest on już o cztery składniki: nowe zamówienia, zatrudnienie, dostawy zaopatrzeniowe oraz aktywność biznesu. Publikacja indeksu przemysłowego odbywa się pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, z kolei indeks pozaprzemysłowy publikowany jest trzeciego dnia roboczego w miesiącu. Zawierają one także dane o kondycji biznesu z podziałem na konkretne branże. Wyniki raportu wykorzystywane są przez instytut Conference Board do obliczania wskaźników wyprzedzających koniunktury. Patrz także: wskaźniki wyprzedzające koniunktury.