ryzyko kredytowe

ryzyko kredytowe (ang. credit risk)

ryzyko, które ponosi bank, udzielając kredytu. Dotyczy ono głównie możliwości niespłacenia kredytu a także sytuacji niedotrzymania terminów spłat kapitału i odsetek. W celu zagwarantowania sobie odzyskania pożyczonych kwot pieniężnych udzielając kredytu banki żądają dodatkowo jego zabezpieczenia. Ocena stopnia ryzyka prowadzi do przyporządkowywania przez banki swych klientów do tzw. grup ryzyka. Działa tutaj prosta zależność: im wyższe ryzyko związane z udzieleniem kredytu danemu klientowi, tym większe on ponosi koszty w związku z zaciągnięciem kredytu.