cedent

cedent (ang. assigner)

osoba dokonująca cesji na rzecz cesjonariusza. W przypadku cesji wierzytelności cedentem jest wierzyciel przelewający przysługującą mu wierzytelność na rzecz innej osoby lub innego podmiotu. Przedmiotem cesji może być nie tylko wierzytelność, ale również prawo do czegoś. Dokonanie cesji oznacza, że cedent traci prawa do wierzytelności oraz wszystkich przywilejów z nimi związanych, choćby prawa do odsetek. Żeby ich nie tracić, umowa cesji musi stanowić inaczej niż jest to wyżej opisane.