C/Z

C/Z

wskaźnik cena/zysk – iloraz wartości rynkowej spółki i sumy zysków oraz strat spółki giełdowej za ostatnie cztery kwartały. Żeby obliczyć zysk, brane są pod uwagę dane prezentowane przez spółkę w raportach kwartalnych, półrocznych i rocznych. U spółek działających w formie grup kapitałowych jest brany pod uwagę zysk skonsolidowany.