certyfikat inwestycyjny

certyfikat inwestycyjny (ang. investment certificate)

papier wartościowe emitowany przez zamknięte Fundusze Inwestycyjne. Certyfikaty są potwierdzeniem uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym i pozwalają na ustalenie wielkości należności, jaka z tytułu uczestnictwa przysługuje Uczestnikowi Funduszu w danym momencie. Certyfikaty Inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe i są niepodzielne. Certyfikaty są przedmiotem obrotu na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym. Podlegają codziennej wycenie rynkowej na sesjach giełdowych. Może ją też cyklicznie dokonać emitent, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zamknięte fundusze inwestycyjne mają możliwość inwestowania w np. waluty, transakcje terminowe, prawa pochodne czy nawet udziały spółek z o.o., a więc lokaty wedle regulacji prawnych niedostępne dla funduszy otwartych.