czek

czek (ang. cheque)

pisemne polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej remitentowi wymienionemu w czeku, które kieruje posiadacz rachunku do banku. W przypadku czeku trasatem zawsze jest bank. Trasantem może być z kolei osoba fizyczna lub prawna posiadająca rachunek bankowy. Czek jest wystawiany na formularzu wydawanym przez bank, na którym musi znajdować się nazwa „czek”, bezwarunkowe polecenie zapłaty konkretnej kwoty, oznaczenie miejsca płatności, nazwa banku dokonującego zapłaty a także podpisa wydawcy i data jego wystawienia. Okres ważności czeku to 10 dni od daty jego wystawienia. W Polsce służy głównie do rozliczeń gotówkowych. Czek imienny uprawnia wymienioną w nim osobę do podjęcia gotówki z banku. Jest też możliwy czek na okaziciela. Czek rozrachunkowy, służący do rozliczeń bezgotówkowych, jest o wiele rzadziej spotykany. Jest on dyspozycją udzieloną bankowi przez wystawcę w celu obciążenia rachunku kwotą na jaką ten czek został wystawiony i przelania tejże kwoty na konto posiadacza czeku. Wyróżnia się jeszcze czeki bankierskie (przelew środków dokonuje się między bankami, gdzie remitent otrzymuje możność uzyskania natychmiastowej zapłaty od banku korespondenta), czeki zakreślone (ograniczające remitenta i miejsce zrealizowania czeku) i czeki podróżne, skierowane do osób podróżujących zagranicą.