obligacja przychodowa

obligacja przychodowa

Instrument Dłużny, którego zabezpieczeniem jest stały strumień pieniędzy z tytułu na przykład opłat za sieci wodociągowe. Ich Emitentem mogą być przede wszystkim gminy i spółki komunalne. Odpowiedzialność Emitenta jest ograniczona do wysokości przychodów z finansowanego ze środków uzyskanych przez spółkę lub jednostkę samorządową przedsięwzięcia.