obligacja zero kuponowa

obligacja zero kuponowa (ang. Zero Coupon Bond)

Papiery Wartościowe sprzedawane poniżej wartości nominalnej. Są one wykupywane po wartości nominalnej, co oznacza, że nie jest z nią związany obowiązek płatności odsetek. Emitowane są z dyskontem od ich wartości nominalnej, czyli ich cena emisyjna jest niższa od ceny nominalnej. Inwestor zarabia w całości na zysku płynącym z umorzenia. Nie cieszą się one dużą popularnością, mimo to Skarb Państwa dokonuje ich regularnych emisji.