otwarty fundusz inwestycyjny

otwarty fundusz inwestycyjny (ang. Open-end Investment Fund)

Fundusz Inwestycyjny, który zbywa Jednostki Uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na każde żądanie Uczestnika Funduszu. Otwarte fundusze inwestycyjne są najbardziej popularnym rodzajem funduszy w Polsce. Cechują się zmieniającą się liczbą uczestników i Jednostek Uczestnictwa. Mają możliwość zbywania nieograniczonej liczby Jednostek Uczestnictwa. Są dostępne dla nieograniczonej liczby inwestorów oraz dla wszelkiego rodzaju uczestników, czyli osób prawnych lub fizycznych. Muszą zachowywać wysoką płynność środków, które zostały zgromadzone. Są one wyceniane codziennie, ponieważ większość instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu (akcje, obligacje) jest wyceniana codziennie. Otwarte fundusze inwestycyjne z powodu prowadzenia swej działalności zgodnie z prawem wspólnotowym, zgodnie z zasadą paszportu europejskiego, mogą funkcjonować także na terytorium innych krajów Unii Europejskiej.