obligacja skarbowa

obligacja skarbowa (ang. Treasury Bond)

Instrument Dłużny, którego Emitentem jest Skarb Państwa. Jeden z podstawowych instrumentów dłużnych, będących przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych. Państwo w osobie Ministra Finansów pożycza od nabywcy obligacji daną sumę pieniędzy wraz z zobowiązaniem się do jej zwrotu razem z należnym odsetkami. Za zobowiązania, które są konsekwencją emitowania skarbowych papierów wartościowych Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem, który do niego należy. Odpowiedzialność ta przyjmuje formę odpowiedzialności finansowej. Termin zapadalności obligacji skarbowych jest dłuższy niż rok. Świadczenie, będące wynikiem obligacji skarbowych mogą mieć dwa charaktery: pieniężny (dyskonto, odsetki) lub niepieniężny. Wtedy przybiera postać akcji spółki.