operacje otwartego rynku

operacje otwartego rynku (ang. open market operations)

operacje przeprowadzane przez bank centralny z bankami komercyjnymi polegające na dokonywaniu sprzedaży i kupna papierów wartościowych oraz bonów pieniężnych emitowanych przez bank centralny na własny rachunek. Jeden z instrumentów polityki pieniężnej stosowany przez bank centralny w celu regulacji wielkości pieniądza w obiegu. Charakteryzują się one elastycznością oraz łagodnym i płynnym oddziaływaniem na gospodarkę. Jednak dwa podstawowe cele polityki pieniężnej, utrzymywanie stóp procentowych na ustabilizowanym poziomie i dostosowanie podaży pieniądza do gospodarczych potrzeb żywionych przez kraj, nie mogą być jednocześnie realizowane poprzez wykorzystywanie operacji otwartego rynku. Jeśli realizuje się jeden z nich, powoduje to niemożność realizacji drugiego z owych celów.