odpowiedzialność cywilna

odpowiedzialność cywilna

odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu, jaką na podstawie przepisów prawa cywilnego ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z winy lub z umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. To możliwość zastosowania przymusu państwowego w postaci egzekucji majątku, wobec osoby prawnej lub fizycznej, tak by dokonać realizacji ciążącej na niej obowiązku. Kodeks Cywilny dzieli odpowiedzialność cywilną na: tzw. deliktową jeśli ktoś wyrządził komuś krzywdę/szkodę ze swojej winy, zobowiązany jest do jej naprawienia, tzw. kontraktową – jeśli ktoś nie wykonał (lub nienależycie wykonał) zobowiązań wynikających z umowy, ma obowiązek naprawić szkody, które z tego powodu powstały.