otwarta pozycja walutowa

otwarta pozycja walutowa (ang. open currency position)

w wąskim ujęciu, pozycja walutowa banku w danym dniu i w określonej walucie jest tworzona przez różnicę sumy wszystkich wpływów i sumy wszystkich wypływów, które odnotowywane są w danej walucie na rachunkach „nostro”. W ujęciu szerokim, jest ona wynikiem różnic między wielkością aktywów i pasywów wyrażonych w konkretnych walutach obcych. Rozróżnia się krótką i długą pozycję walutową. Banki, które posiadają otwartą pozycję walutową narażone są na ryzyko dewizowe.