Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

fundusz ochronny, którego zadaniem jest wypłacenie odszkodowania z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń w przypadkach szkody na osobie, gdy sprawca szkody nie mógł być zidentyfikowany oraz za szkody w mieniu i na osobie, gdy sprawca nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego. To Fundusz tworzony i finansowany za pomocą wpłat uiszczanych przez zakłady ubezpieczeniowe posiadające w swojej ofercie obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników. Kiedy zakład ubezpieczeń ogłosi upadłość, to do zadań Funduszu należy również zaspokojenie roszczeń z tego tytułu.