ubezpieczający

ubezpieczający

osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia i opłacająca składkę ubezpieczeniową.