umorzenie jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

umorzenie jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

odkupienie od uczestnika przez fundusz określonej liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne pochodzące z odkupienia są przekazywane przez fundusz na wskazane przez uczestnika w zleceniu konto bankowe. Odkupienie jednostek uczestnictwa może być, ale nie musi, obciążone opłatą manipulacyjną. Zlecenie odkupienia może być złożone osobiście/przez pełnomocnika w punkcie obsługi klienta, ewentualnie telefonicznie lub telefaksowo, po podpisaniu odpowiedniej umowy.