ubezpieczony

ubezpieczony

osoba, której mieniu, życiu lub zdrowiu zagraża określone zdarzenie losowe. Osoba, której mienie, zdrowie, życie, odpowiedzialność cywilna lub inne dobra stanowią przedmiot ubezpieczenia. Możliwe jest to, że ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia, która obejmuje inną osobę, zawierając ją na cudzy rachunek.