ubezpieczenie kredytu

ubezpieczenie kredytu (ang. credit insurance)

oznacza przejęcie na siebie części ryzyka związanego z nieotrzymaniem ekwiwalentu udzielonego przez bank kredytu. Ryzyko te związane jest wtedy z wystąpieniem ściśle określonych zdarzeń. Ubezpieczenie kredytu nie stanowi gwarancji zapłaty długu w terminie, lecz zapewnia pokrycie ewentualnej straty w przypadku braku dokonania płatności przez dłużnika. Przejęcie części ryzyka przez towarzystwo ubezpieczeniowe zwiększa zakres dokonywanej przez nie kontroli kredytobiorców, powoduje dostarczanie dodatkowych informacji i prowadzenie pomocy przez owego ubezpieczyciela. Patrz też: prowizja ubezpieczeniowa.