alokacja składki

alokacja składki

część składki, która jest inwestowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Na ogół alokacja wyrażona jest w procentach. Wartość alokowanej składki to kwota będąca wynikiem odejmowania od comiesięcznej wpłaty zarobków dokonywany przez ZUS do funduszu emerytalnego prowizji pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz opłat na rzecz banku depozytariusza oraz domów maklerskich, obsługujących dany fundusz emerytalny. W ten sposób wyliczona alokowana składka OFE inwestuje w różnego rodzaju papiery wartościowe, zgodnie z ustawowymi limitami.