akredytywa potwierdzona

akredytywa potwierdzona (ang. confirmed letter of credit)

akredytywa, w której bank pośredniczący awizuje akredytywę, ale też zobowiązuje się do spłaty kwoty akredytywy eksporterowi, po spełnieniu przez niego określonych wymogów. Bank pośredniczący z własnej inicjatywy zobowiązuje się do wypłaty beneficjentowi kwoty akredytywy na warunkach identycznych, co warunki akredytywy. Bank ten ma obowiązek uregulować płatność eksportera we własnym zakresie. Rozliczenia międzybankowe nie dotyczą beneficjenta akredytywy, ponieważ są one niezależne.