kaucja

kaucja (ang. bail)

suma pieniężna w gotówce lub papierach wartościowych zdeponowana w banku, by zabezpieczyć wierzytelności banku w stosunku do dłużnika lub osoby trzeciej. Bank jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją. Ustanowienie kaucji wymaga zawarcia pisemnej umowy między bankiem a kaucjo dawcą i złożenia przedmiotu kaucji w banku. Poprzez przyjęcie od kredytobiorcy lub osoby trzeciej kaucji w postaci środków pieniężnych w walucie wymienialnej wpłacanych przez kaucjodawcę na specjalny rachunek bankowy można zabezpieczyć kredyt już udzielony, kredyt przyszły lub wystawioną gwarancję. Rachunek, na który wpłat dokonuje kaucjodawca jest zazwyczaj nieoprocentowane. Może też być oprocentowany wedle stopy procentowej dla wkładów płatnych na każde żądanie.