księga wieczysta

księga wieczysta (ang. mortgage register)

rejestr urzędowy, którego prowadzi się w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości. W Polsce księgi wieczyste prowadzą wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Wpisywane do księgi wieczystej są wszelkie prawa rzeczowe na rzecz nieruchomości: własność, użytkowanie wieczyste, służebność, hipoteka i własnościowe prawo do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych. W skład księgi wieczystej wchodzą cztery działy, w które wpisuje się: 1) nieruchomości oraz prawa związane z nieruchomością, 2) właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, 3) ograniczone prawa rzeczowe z wyjątkiem hipotek, 4) wpis hipotek. Księgi wieczyste opierają się na zasadach: powszechności (zakłada się i prowadzi księgę wieczystą dla każdej nieruchomości), jawności formalnej i materialnej (prawo wglądu w dowolną księgę wieczystą obowiązuje każdego, co powoduje, że nie można zasłaniać się nieznajomością treści wpisów lub wniosków o wpis, o których powstała wzmianka w księdze wieczystej), realności systemu ksiąg wieczystych (dla każdej nieruchomości prowadzona jest odrębna księga wieczysta, bez względu na wszelkie zmiany właścicielskie).