kredyt dyskontowy

kredyt dyskontowy (ang. discount credit)

kredyt, którego udzielenie jest powiązane z obrotem wekslowym. Posiadacz weksla, który jest odbiorcą kredytu dyskontowego, otrzymuje kredyt w zamian za dokonanie sprzedaży weksla do banku. Suma wskazana na wekslu jest wyższa od kwoty kredytu dyskontowego, co wynika z potrącenia przez bank odsetek, prowizji i innych kosztów powiązanych z udzieleniem kredytu. Powoduje on szybszą wypłatę środków posiadaczowi weksla, niż ma to miejsce w przypadku wykupu weksla przez jego wystawcę. Z kredytu dyskontowego korzystają podmioty udzielające kredytów kupieckich, co wymusza na nich zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu na finansowanie bieżących potrzeb. Kredyt dyskontowy można otrzymać w związku z jednorazowym dyskontem weksla lub też być oparty o umowę o linii dyskontowej. Stanowi ona limit kredytowy, przyznawany przez banki niektórym klientom, do wysokości których przyjmuje on weksle od klientów do dyskonta w czasie trwania umowy. A jest to przedział od 3 do 6 miesięcy.