komercyjne papiery dłużne

komercyjne papiery dłużne (ang. Commercial Papers)

dłużne papiery wartościowe emitowane przez osoby prawne (firmy, podmioty państwowe, samorządowe lub ich związki) o krótkim terminie wykupu, czyli od 7 dni do 12 miesięcy. Celem emisji jest pozyskanie kapitału obrotowego, co dzieje się w oparciu o regulacje prawne danego państwa. Komercyjne papiery dłużne są emitowane dla wybranych inwestorów, czyli mają charakter niepubliczny. Przeprowadzane są najczęściej przez instytucje finansowe zazwyczaj w kilku transzach podczas jednego programu emisyjnego. Uczestnictwo banków w emisji komercyjnych papierów dłużnych sprowadza się do przygotowania programu emisyjnego zawierającego regulaminy, umowy, memorandum informacyjne (funkcja organizatora); rozprowadzenia emisji (funkcja agenta i płatnika); administrowania transzą (funkcja powiernika); gwarantowania sprzedaży emisji i gwarantowanie zobowiązań emitenta w stosunku do inwestorów tzn. nabywców (w szerokim znaczeniu: funkcja gwaranta). Dobrze przeprowadzona emisja komercyjnych papierów dłużnych jest tańszym od kredytów bankowych źródło pozyskania kapitału, ale może być też działaniem o prestiżowym znaczeniu a dodatkowo reklamą dla firmy.