krótka pozycja niedopasowania

krótka pozycja niedopasowania (ang. short unmatched position)

zwana też krótką pozycją płynności, zdarza się wtedy, kiedy w bilansie banku odnotować można niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i pasywów odpowiadających sobie. Polega ono na finansowaniu aktywów z dłuższym terminem zapadalności pasywami o krótszym terminie wymagalności. Praktyka powoduje, że kredyty o dłuższych terminach zmian oprocentowania finansowane są depozytami o krótszych terminach zmian oprocentowania. Patrz też: długa pozycja niedopasowania.